Jesteśmy sekcją motoryzacyjną Towarzystwa Przyjaciół Płocka Strefa Klasyków

Regulamin Konkursu

Regulamin 1 Ogólnopolskiego Konkursu Klasyk Roku 2013

§ 1. Cel Konkursu.

Celem Konkursu Fotograficznego „Klasyk Roku”, zwanego dalej Konkursem, jest:

1.      Kultywowanie idei zachowania pojazdów klasycznych oraz prezentacja ich i wymiana doświadczeń wśród miłośników motoryzacji

2.      Wymiana informacji o pojazdach zabytkowych i klasycznych.

§ 2 Zasady Ogólne.

1.      Organizatorem konkursu jest Strefa126.pl - Sekcja Motoryzacyjna Towarzystwa Przyjaciół Płocka oraz Ogólnopolski Klub Miłośników Polskiej Motoryzacji

2.   Prace konkursowe będą prezentowane na profilu facebook/strefa126.pl w zakładce wydarzenia

3.   Konkurs będzie się odbywał na łamach profilu facebook/strefa126.pl

 

§ 3. Przedmiot Konkursu.

1.      Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie zdjęć pojazdów klasycznych w ich obecnym stanie..

 

2.  Pojazdy klasyczne w rozumieniu organizatora to oldtimery, i youngtimery, biorące udział w spotkaniach i zlotach na terenie Polski.

 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.      W Konkursie mogą brać udział właściciele prezentowanych pojazdów.

2.      Informacje o warunkach uczestnictwa w Konkursie podane zostaną do publicznej wiadomości:

a.      w Internecie na profilu facebook/strefa126.pl,

b.      w  Internecie na stronie strefa126.pl i forum na tej stronie

c.      w  Internecie na forum okmpm.com.pl

§ 5. Przebieg Konkursu.

1.      Zabronione jest przesyłanie zdjęć nieprzyzwoitych, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, etc.

2.      Każdy pojazd uczestnik może zaprezentować na maksymalnie 3 zdjęciach

3.      Zdjęcia należy przygotować (opracować):

a.      w wersji elektronicznej, przesłać na adres e-mail:

b.      zalecany rozmiar 1-2 MB przy zachowaniu wymiarów zdjęcia ok. 1000 pikseli dla dłuższego boku,

c.      w formacie jpg., tif., bmp.,

4.      Prace konkursowe muszą zawierać:

a.      zdjęcia zgłaszane do konkursu krótkim opisem prezentowanego pojazdu.

b.      Dane teleadresowe uczestnika, bez prawa publikacji tylko do celów kontaktu organizatora z uczestnikiem

 

5.      Termin nadsyłania prac konkursowych rozpocznie się w dniu 1 grudnia 2013 roku. Zdjęcia nadsyłane do uczestnictwa w konkursie będę prezentowane w kolejności ich zgłaszania (decyduje data otrzymania przez organizatora). Każde zdjęcie będzie umieszczane na stronie w przeciągu maksymalnie 48 godzin od otrzymania przez organizatora.

6.      Prace konkursowe należy nadsyłać na adres e-mail: konkurs@strefa126.pl

7.      O wynikach konkursu zadecydują użytkownicy facebooka  poprzez oddawanie swych głosów w postali kliknięcia Lubię to. Pojazd, który zdobędzie największą ilość głosów zsumowanych ze wszystkich swoich zdjęć zostanie wytypowany jako Klasyk Roku 2013. 

8.      Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.

9.      Wyniki pierwszej edycji konkursu będą ogłoszone na stronach organizatora, oraz na profilu facebook/strefa126.pl

 

§ 6. Postanowienia końcowe.

1.      Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

2.      Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Piotr Wilik Wilicki

3.      Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na korzystanie (w tym publiczne korzystanie) przez Organizatora z prawa do przesłanych fotografii na potrzeby przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników w mediach.

4.      Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz danych osobowych w bazie danych Organizatora. Wykorzystując zdjęcia Organizator ma prawo do wskazywania imienia i nazwiska lub pseudonimu osób biorących udział w Konkursie. Pozostałe dane nie będą upublicznione.

5.      Osoby biorące udział w Konkursie oświadczają, iż prawo do udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie swojego wizerunku nie jest ograniczone prawami osób trzecich.

6.      W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie Organizator.

7.      Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.      Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia jego wyników i przekazania nagród.

9.      Dane osobowe osób, biorących udział w Konkursie są zbierane i przetwarzane
w celu wywiązania się Organizatora ze wszelkich zobowiązań związanych z Konkursem. Podanie tych danych jest dobrowolne. Osoby biorące udział w Konkursie, akceptując niniejszy regulamin, wyrażają na powyższe zgodę.

10. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania przechowywanych danych.

 

Jesteś osobą odwiedzającą tą stronęCreated by dhkamilek

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja